Dotační poradenství

V oblasti projektové činnosti poskytujeme tyto činnosti:

- posouzení a formulace projektového záměru

- vyhledání vhodného dotačního programu

- zpracování žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh

- zpracování studie proveditelnosti

- zpracování analýzy nákladů a přínosů (CBA)

- zpracování souladů s regionálními i národními rozvojovými strategiemi

- zpracování projektových fiší

- administrativní dohled nad realizací projektu (monitorovací zprávy, žádosti o platbu, hlášení o změnách)

- poskytování průběžných konzultací

 

Máme zkušenosti s těmito dotačními programy:

- Integrovaný regionální operační program

- Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

- Operační program Životní prostředí

- Operační program Zaměstnanost

- krajské dotační programy

- národní dotační programy

- Norské fondy

- Švýcarské fondy

Institut projektového řízení s.r.o.

Břetislavova 1057/6, 500 02 Hradec Králové
kancelář: Sladkovského 592, 530 02 Pardubice

Tel.: +420 461 100 269
E-mail: info@institutpr.eu