Dotační poradenství

V oblasti projektové činnosti poskytujeme tyto činnosti:

 • posouzení a formulace projektového záměru
 • vyhledání vhodného dotačního programu
 • zpracování žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh
 • zpracování studie proveditelnosti
 • zpracování analýzy nákladů a přínosů (CBA)
 • zpracování souladů s regionálními a národními rozvojovými strategiemi
 • zpracování projektových fiší
 • administrativní dohled nad realizací projektu (monitorování zprávy, žádosti o platbu, hlášení o změnách)
 • poskytování průběžných konzultací

Máme zkušenosti s těmito dotačními programy:

 • integrovaný regionální operační program
 • operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • operační program Životní prostření
 • operační program Zaměstnanost
 • krajské dotační programy
 • národní dotační programy
 • Norské fondy
 • Švýcarské fondy